Pravidlá súťaže na sociálnej sieti Facebook


DHL Parcel Slovensko ako organizátor súťaží na jej oficiálnej stránke na sociálnej sieti Facebook s názvom DHL Parcel - balíková preprava dáva do pozornosti pravidlá spotrebiteľských súťaží.

Pravidlá súťaže na sociálnej sieti Facebook

Pravidlá spotrebiteľských súťaží DHL Parcel Slovensko, spol. s r.o.

(ďalej len „pravidlá“)

Organizátor súťaže, doba a miesto konania súťaže

 

 1. Každá spotrebiteľská súťaž (ďalej len ako "súťaž"), ktorá bude vyhlásená na internetovej stránke, alebo na sociálnej sieti, organizovaná a uskutočňovaná obchodnou spoločnosťou DHL Parcel Slovensko, spol. s r.o., Na pántoch 18, 83106 Bratislava,  IČO: 47 927 682 , zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 100759/B (ďalej len ako "organizátor" alebo " DHL Parcel Slovensko, spol. s r.o. ") sa spravuje ustanoveniami týchto pravidiel.
 2. Súťaž sa vždy vzťahuje výlučne na územie Slovenskej republiky.
 3. Termín začatia súťaže je dátum uvedený vo vyhlásení súťaže, termín ukončenia súťaže je dátum uvedený vo vyhlásení súťaže, od termínu začatia súťaže do termínu ukončenia súťaže súťaž trvá (ďalej len „súťažné obdobie“ alebo „doba trvania súťaže“) .

Princíp súťaže

 1. Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s plnou spôsobilosťou na právne úkony (ďalej aj ako "účastník" alebo "účastník súťaže" alebo „súťažiaci“), ak nie sú vo vyhlásení súťaže uvedené ďalšie podmienky, ktoré musí splniť súťažiaci.

 1. Princípom súťaže je, že účastník súťaže sa  zapojí na oficiálnej stránke spoločnosti DHL Parcel Slovensko na Facebooku (ďalej len „FB DHL Parcel – balíková preprava“) do súťaže (ďalej len „súťaž“), a to prostredníctvom pridania  odpovede pod súťažný príspevok, ktorým organizátor vyhlási súťaž, a to v čase trvania súťaže (ďalej len „súťažný príspevok“).
 2. Každý účastník sa môže zapojiť do súťaže iba raz, ak vo vyhlásení súťaže nie je uvedené inak.
 3. Výherca bude vybraný podľa kritérií uvedených vo vyhlásení súťaže. Organizátor súťaže vyžrebuje z účastníkov súťaže jedného výhercu, ktorý získa jednu výhru. Určenie výhercu prebehne žrebovaním, žrebovanie bude prebiehať bez prítomnosti verejnosti a uskutoční sa najneskôr do 4 pracovných dní po skončení doby trvania súťaže.
 4. Výhra, o ktoré súťaž prebieha, bude oznámená vo vyhlásení súťaže.

 

Kontaktovanie výhercov a nárok na cenu

 1. Výherca bude o výhre informovaný v komentári v Príspevku, a to do 4 dní odo dňa, kedy bude o vyžrebovanom výhercovi rozhodnuté (ďalej len Oznámenie o výhre) a zároveň bude organizátorom požiadaný  o oznámenie kontaktných údajov, a to mena, priezviska, telefónneho čísla a korešpondenčnej adresy na e-mail marketingSK@dhl.com za účelom doručenia výhry.

 2. Ak výherca organizátorovi neodpovie v lehote 5 kalendárnych dní odo dňa Oznámenia o výhre, prepadá jeho nárok na výhru bez nároku na akúkoľvek náhradu.

 3. < >odmienkou odovzdania výhry je overenie splnenia podmienok súťaže uvedených vo vyhlásení súťaže.  Na výhry nie je právny nárok a nie sú súdne a právne vymáhateľné, vrátane vymáhania účasti v súťaži.
 4. Organizátor dáva do pozornosti, že od zdanenia sú oslobodené len prijaté ceny alebo výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 €. V prípade nepeňažnej výhry výhercom v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, organizátor oznámi výhercovi nadobúdaciu hodnotu nepeňažnej výhry, aby výherca mohol predmetnú výhru správne zdaniť.
 5. Vyžrebovanému výhercovi bude výhra zaslaná v lehote  do 10 kalendárnych dní odo dňa oznámenia kontaktných údajov. Vyžrebovaný výherca berie na vedomie, že v prípade, ak zásielku s výhrou neprevezme, stráca na výhru nárok a výhra prepadá v prospech organizátora.

Všeobecné a záverečné ustanovenia

 1. Účastník súťaže svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej pravidlami, zaväzuje sa ich dodržiavať a zároveň udeľuje súhlas organizátorovi, so spracúvaním svojich poskytnutých osobných údajov (t.j. mena, priezviska, telefónneho čísla a korešpondenčnej adresy) za účelom účasti v súťaži, jej vyhodnotenia, kontaktovania výhercu súťaže, uverejnenia výhercov na internetovej stránke organizátora, alebo na sociálnych sieťach, archivovania výsledkov súťaže organizátorom súťaže. Súhlas sa poskytuje dobrovoľne. Súhlas sa udeľuje na dobu 1 roka po skončení súťaže. Odvolanie súhlasu počas trvania súťaže a pred žrebovaním výhry má za následok vyradenie účastníka zo súťaže. Odvolať súhlas možno zaslaním emailovej správy na emailovú adresu beata.barlikova@dhl.com. Práva účastníka súťaže ako dotknutej osoby účastníkovi prináležia v zmysle platných právnych predpisov. Viac informácii o ochrane osobných údajov zistite tu.

 2. Pravidlá súťaže sú okrem zverejnenia na webovej stránke organizátora súťaže tiež uložené k nahliadnutiu v sídle organizátora súťaže.

 3. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny pravidiel súťaže počas jej trvania, vrátane zmeny doby jej trvania alebo prerušenia.

 4. Výhry nie je možné zameniť za hotovosť, ani požadovať vydanie inej výhry než je určená organizátorom súťaže, resp. kompenzácie.

 5. Osoby   konajúce   v rozpore   s   pravidlami   súťaže   nebudú   do   súťaže   zaradené. Organizátor súťaže si ďalej vyhradzuje právo úplne vylúčiť účastníka zo súťaže, a to najmä v prípade, ak bude mať podozrenie, že účastník dosiahol účasť v súťaži podvodným konaním, konaním v rozpore s pravidlami súťaže alebo konaním v rozpore s dobrými mravmi (bez ohľadu na skutočnosť či pôjde o konanie účastníka alebo inej osoby). Toto rozhodnutie organizátora súťaže je konečné, bez možnosti odvolania.

 6. Právo na výhru nie je možné postúpiť alebo previesť na inú osobu pred jej vydaním súťažiacemu.

 7. Organizátor súťaže  nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými   účastníkom,   alebo   v   súvislosti   s   neuplatnením,   nevyzdvihnutím,   resp. nevyužitím  výhry. 

 8. Tieto pravidlá súťaže nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia na webovej stránke www.dhlparcel.sk a účinnosť dňom zverejnenia súťaže na oficiálnej stránke spoločnosti DHL Parcel Slovensko na Facebooku

 

Informácie o ochrane osobných údajov

Pravidlá hry „Uhádnete koľko balíkov je na obrázku?

Právne informácie o ochrane osobných údajov:

Spoločnosť DHL Parcel Slovensko, spol. s r.o., Na pántoch 18, 83106 Bratislava,  IČO: 47 927 682, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 100759/B (ďalej len ako "organizátor" alebo " DHL Parcel Slovensko, spol. s r.o. ") sa pri spracovaní osobných údajov účastníka hry riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“). Usporiadateľ zhromažďuje, spracováva a využíva nasledovné osobné údaje účastníkov súťaže, a to za účelom realizácie a vyhodnotenia súťaže:

 • Údaje, ktoré Účastníci poskytnú v súťaži v komentári Príspevku minimálne v rozsahu meno, priezvisko, poprípade Facebook ID a pseudonym na Facebooku.

 • V prípade, že sa stane účastník Výhercom, udeľuje súhlas so spracovaním poskytnutých kontaktných údajov pre účely odovzdania výhry a to v rozsahu: Meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, tel. číslo

Doba spracovávania osobných údajov: jeden rok od poskytnutia súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Účel spracovávania: realizácia súťaže, žrebovanie Výhercov, distribúcia výhier a marketingová propagácia Organizátora súťaže.

Právny titul: súhlas Účastníka.

Prevádzkovateľ osobných údajov: Organizátor, príp. osoby, ktoré Organizátor spracovaním na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov poverí.

Charakter súhlasu: súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný, avšak nevyhnutný pre realizáciu súťaže, t.z. výber a kontaktovanie Výhercov.

V ostatných prípadoch platia všeobecné Zásady spracovania osobných údajov fyzických osôb Organizátora, zverejnené tu.

Pri naplnení predpokladov ustanovených právnymi predpismi náležia Účastníkom nasledujúce práva spojené so spracovaním ich osobných údajov, ktoré môžu u Organizátora uplatniť akýmkoľvek spôsobom, najmä písomne na adrese sídla Usporiadateľa alebo prostredníctvom e-mailovej adresy osobne.udaje@dhl.com

 • právo na prístup k osobným údajom spočíva v práve získať bezplatne na základe žiadosti informácie o tom, ktoré ich osobné údaje Usporiadateľ spracováva;

 • právo na opravu ich spracovávaných osobných údajov;

 • právo na výmaz ich spracovávaných osobných údajov;

 • právo na obmedzenie spracovania ich osobných údajov;

 • právo na prenositeľnosť osobných údajov;

 • právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov,

 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov

Ak by ste mali ďalšie otázky k získavaniu, spracovávaniu a používaniu vašich osobných údajov, obráťte sa, prosím, na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov na osobne.udaje@dhl.com

Publikované dňa 11.9.2019